​Onderwijsraad wil focus op taal en rekenen

​Onderwijsraad wil focus op taal en rekenen

28/12/2022

Als het aan de Onderwijsraad ligt komt er een integrale en structurele focus op taal en rekenen. De focus is, zo liet het adviesorgaan over onderwijsbeleid en -wetgeving in november weten, nodig om te zorgen dat het onderwijs in taal- en rekenen goed wordt en goed blijft. Taal en rekenen zijn immers de basisvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen deelnemen aan het onderwijs en de samenleving.

Een goede beheersing van taal en rekenen is onmisbaar om andere schoolvakken te kunnen leren. Ervoor zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd zijn, is dan ook een van de belangrijkste opdrachten van het onderwijs.

Duidelijkheid over beheersingsniveaus

De Onderwijsraad adviseert de overheid allereerst om helder te formuleren wat leerlingen bij het verlaten van de school moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen en welk beheersingsniveau daarbij hoort. Belangrijk hierbij zijn uniformiteit in de definiëring en opbouw van de landelijke einddoelen en niveaus, en een doorlopende leerlijn waarin naast aanbods- en ervaringsdoelen ook beheersingsdoelen een centrale plek krijgen.

Betekenisvolle en effectieve context

Ook is het nodig om taal- en rekenonderwijs te verankeren in alle vakken en leergebieden. De taal- en rekenontwikkeling van leerlingen krijgt nu nog onvoldoende aandacht bij andere vakken, waardoor veel kansen onbenut blijven. Met name een betekenisvolle en effectieve context geeft een impuls aan het taal- en rekenonderwijs. Dit vergt een schoolcultuur van gedeelde verantwoordelijkheid, waar álle onderwijsprofessionals werken aan de ontwikkeling van geletterd- en gecijferdheid van leerlingen.

Professioneel handelen

Verder adviseert de Onderwijsraad de kwaliteit van het professioneel handelen in het taal- en rekenonderwijs te versterken. Blijvend professionaliseren moet in het onderwijs de norm zijn. Schoolbesturen en schoolleiders hebben de verantwoordelijkheid leraren hierin te stimuleren en faciliteren.

Daarnaast is een stevige verbinding tussen wetenschap en praktijk nodig. Leraren moeten toegang hebben tot kennis uit wetenschappelijk onderzoek en ruimte krijgen zich daarin te verdiepen. En de wetenschappelijke kennis moet worden gebruikt bij de ontwikkeling van leermaterialen.

Met preventieve en remediërende programma’s op het gebied van lezen en spelling zorgt Lexima dat de basisvaardigheden de volle aandacht krijgen.

Meer over onze programma's